Race 7 - 1400
Race 7 - 1400

Show Pays 1st, 2nd and 3rd
Pos Selection Win Show
1st
3. Twist And Shouts (3)
Hiroki Yamashita / Toshimitsu Kunichi
2nd
6. T M Major (6)
Shinsuke Ishikawa / Hirohide Hirayama
3rd
11. Marino Fortune (11)
Takuto Demizu / Shinichi Higashi
4th
1. Krinos (1)
Takanori Yoshimoto / Hirofumi Ishikawa
Selection Win Show
1. Krinos (1)
Takanori Yoshimoto / Hirofumi Ishikawa
2. Divine Gift (2)
Takafumi Hattori / Hirofumi Ishikawa
3. Twist And Shouts (3)
Hiroki Yamashita / Toshimitsu Kunichi
4. Marie (4)
Shinji Kojima / Akimasa Ibi
5. Arbiter (5)
Ryuuichirou Kuratomi / Ryuuma Nakagawa
6. T M Major (6)
Shinsuke Ishikawa / Hirohide Hirayama
7. A Shin Parkour (7)
Shouma Kanayama / Hirofumi Ishikawa
8. Marino Viviana (8)
Asato Wakasugi / Katsutoshi Teshima
9. Kooza (9)
Yukihito Nagata / Moriyuki Yorimoto
10. Apus Tesoro (10)
Isao Yamaguchi / Shinichi Higashi
11. Marino Fortune (11)
Takuto Demizu / Shinichi Higashi

Odds VS Evens
Odds
Evens
Selection Quinella
1. Krinos (1)
Takanori Yoshimoto / Hirofumi Ishikawa
2. Divine Gift (2)
Takafumi Hattori / Hirofumi Ishikawa
3. Twist And Shouts (3)
Hiroki Yamashita / Toshimitsu Kunichi
4. Marie (4)
Shinji Kojima / Akimasa Ibi
5. Arbiter (5)
Ryuuichirou Kuratomi / Ryuuma Nakagawa
6. T M Major (6)
Shinsuke Ishikawa / Hirohide Hirayama
7. A Shin Parkour (7)
Shouma Kanayama / Hirofumi Ishikawa
8. Marino Viviana (8)
Asato Wakasugi / Katsutoshi Teshima
9. Kooza (9)
Yukihito Nagata / Moriyuki Yorimoto
10. Apus Tesoro (10)
Isao Yamaguchi / Shinichi Higashi
11. Marino Fortune (11)
Takuto Demizu / Shinichi Higashi
Clear Add to Betslip
Selection Exacta
1. Krinos (1)
Takanori Yoshimoto / Hirofumi Ishikawa
2. Divine Gift (2)
Takafumi Hattori / Hirofumi Ishikawa
3. Twist And Shouts (3)
Hiroki Yamashita / Toshimitsu Kunichi
4. Marie (4)
Shinji Kojima / Akimasa Ibi
5. Arbiter (5)
Ryuuichirou Kuratomi / Ryuuma Nakagawa
6. T M Major (6)
Shinsuke Ishikawa / Hirohide Hirayama
7. A Shin Parkour (7)
Shouma Kanayama / Hirofumi Ishikawa
8. Marino Viviana (8)
Asato Wakasugi / Katsutoshi Teshima
9. Kooza (9)
Yukihito Nagata / Moriyuki Yorimoto
10. Apus Tesoro (10)
Isao Yamaguchi / Shinichi Higashi
11. Marino Fortune (11)
Takuto Demizu / Shinichi Higashi
Clear Add to Betslip
Selection Trifecta
1. Krinos (1)
Takanori Yoshimoto / Hirofumi Ishikawa
2. Divine Gift (2)
Takafumi Hattori / Hirofumi Ishikawa
3. Twist And Shouts (3)
Hiroki Yamashita / Toshimitsu Kunichi
4. Marie (4)
Shinji Kojima / Akimasa Ibi
5. Arbiter (5)
Ryuuichirou Kuratomi / Ryuuma Nakagawa
6. T M Major (6)
Shinsuke Ishikawa / Hirohide Hirayama
7. A Shin Parkour (7)
Shouma Kanayama / Hirofumi Ishikawa
8. Marino Viviana (8)
Asato Wakasugi / Katsutoshi Teshima
9. Kooza (9)
Yukihito Nagata / Moriyuki Yorimoto
10. Apus Tesoro (10)
Isao Yamaguchi / Shinichi Higashi
11. Marino Fortune (11)
Takuto Demizu / Shinichi Higashi
Clear Add to Betslip
Selection First 4
1. Krinos (1)
Takanori Yoshimoto / Hirofumi Ishikawa
2. Divine Gift (2)
Takafumi Hattori / Hirofumi Ishikawa
3. Twist And Shouts (3)
Hiroki Yamashita / Toshimitsu Kunichi
4. Marie (4)
Shinji Kojima / Akimasa Ibi
5. Arbiter (5)
Ryuuichirou Kuratomi / Ryuuma Nakagawa
6. T M Major (6)
Shinsuke Ishikawa / Hirohide Hirayama
7. A Shin Parkour (7)
Shouma Kanayama / Hirofumi Ishikawa
8. Marino Viviana (8)
Asato Wakasugi / Katsutoshi Teshima
9. Kooza (9)
Yukihito Nagata / Moriyuki Yorimoto
10. Apus Tesoro (10)
Isao Yamaguchi / Shinichi Higashi
11. Marino Fortune (11)
Takuto Demizu / Shinichi Higashi
Clear Add to Betslip
0
Top